Velkommen til beboerrepræsentationens hjemmeside

Generalforsamlingen
Mandag den 28. september 2020 kl. 19:30

GENERALFORSAMLING
Beboerrepræsentationen indkalder hermed til den årlige generalforsamling
Mandag den 28. september 2020 kl. 19.30
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11 (bemærk ændret dato)
På grund af COVID-19, henstiller Beboerrepræsentationen, at der højst møder én repræsentant pr. bolig, og at man medbringer mundbind. Vi sørger for håndsprit.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beboerrepræsentationens beretning v/ formanden
 3. Orientering omkring byggeprojekt v/ arkitekt Allan Wright
 4. Forslag til afstemning fra Beboerrepræsentationen.
  Beboerrepræsentationen ønsker generalforsamlingens stillingtagen til følgende 3 forslag vedr. eventuelt nyt beboerhus / beboerlokale
  Forslag 1: Der bygges et nyt beboerhus med festlokale til op til 52 personer, køkken og toilet funktioner samt et gæsteværelse til beboernes disposition. Prisen vil være ca. 3,5 mio. kr. som vi kommer til at betale over huslejen, enten efter lejlighedsstørrelse eller per lejlighed: Alternativ A: Vi betaler pr. m2, hvilket giver en huslejestigning på 11,72 kr./m2 /år, eller ca. 41 kr./måned for en 42 m2 lejlighed, eller ca. 78 kr./måned for en 80 m2 lejlighed. Forslag B: Vi deler udgiften ud ligeligt på samtlige lejemål (også de nye på 6. sal), hvilket vil medføre en huslejestigning for alle på ca. 80 kr./måned/lejlighed.
  Forslag 2: De nyeste dele af ABC’s omklædningsfaciliteter genbruges til nyt beboerlokale med tilhørende køkken og toilet. Dette projekt skønnes at kunne realiseres for maks. 1,7 mio. kr. Udgiften pr. lejlighed vil blive ca. det halve af priserne opført under forslag 1.
  Forslag 3: Den tredje mulighed er at beholde det nuværende beboerlokale i kælderen eller nyt stort lokale i den nedlagte varmecentral. P+ har givet tilsagn om at afholde udgifter på op til 250.000 kr. til istandsættelse. Denne løsning medfører således ingen udgift for beboerne.
 5. Indkomne forslag fra beboerne
 6. Regnskab for 2019
 7. Budget 2020 samt fastsættelse af kontingent
 8. Valg af
 • 3 beboerrepræsentanter (alle beboerrepræsentanter er på valg hvert år)
 • minimum 4 suppleanter (alle suppleanter er på valg hvert år)
 • revisor
 1. Eventuelt
  Beboerrepræsentationen opfordre alle interesserede at stille op til valg.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til Beboerrepræsentationen senest mandag den 21. september 2020 kl. 12.00 på følgende mailadresse BR@mellem5gader.dk
  Beboerrepræsentationens beretning samt regnskab og budget for det kommende år vil – sammen med arkitektens skitseforslag til et nyt beboerhus i gården – være tilgængelig på hjemmesiden www.mellem5gader.dk fra mandag den 21. september 2020. Et begrænset antal eksemplar af beretning samt regnskab og budget vil blive tilgængelig på selve generalforsamlingen.
  På gensyn
  Beboerrepræsentationen